Nieuws

Op 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur.

Het vaste wettelijk minimum maand-, week- en dagloon heeft sinds dit jaar plaatsgemaakt voor het wettelijk minimumuurloon. Op de website van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over.

Cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT)

In de cao MvT is het bedrag voor salarisgroep A/WML (21)0 gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon, de normale arbeidsduur in de sector (38 uur per week) en de werkbare dagen in het kalenderjaar (262 werkbare dagen in 2024).

Een vast bedrag per maand op WML-niveau kan bij individuele werknemers alleen worden afgesproken als sprake is van een vaste overeengekomen arbeidsduur per week.

Om een vast maandsalaris te berekenen voor werknemers in de salarisgroep A/WML 21(0) zijn de feitelijk overeengekomen arbeidsduur per week en het aantal werkbare dagen per jaar het uitgangspunt.

Voorbeeldberekening vast maandsalaris op WML-niveau*

  1. Er is een werkweek van 38 uur.
  2. Om het aantal uur per dag te berekenen, delen we dit door 5 werkdagen (ma t/m vrij): 38 uur/ 5 dagen = 7,6 uur per dag.
  3. Er zijn 262 werkbare dagen in 2024.
  4. We vermenigvuldigen het aantal uur per dag (7,6 uur) met het aantal werkbare dagen per jaar (262) = 1991,2 werkbare uren per jaar.
  5. Om het vaste maandsalaris te berekenen, delen we het aantal werkbare uren per jaar (1991,2) door 12 omdat er 12 maanden in een jaar zijn. Dit aantal vermenigvuldigen we met het WML-uurloon (€13,68):
    (1991,2/12)* €13,68 = € 2.269,97

In artikel 23 lid 1 en 2 van de cao MvT staat welke componenten meegeteld moeten worden om de totale arbeidsduur vast te stellen.

* Meer voorbeelden zijn te vinden in het Kennisdocument wettelijk minimumloon 2024 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jeugdschalen

Let op: cao-partijen hebben besloten om de jeugdschalen vanaf 1 februari 2024 te verhogen, door de bedragen in de salarisgroepen A t/m E voor werknemers in de leeftijdscategorieën 16 jaar t/m 20 jaar voortaan af te leiden van het volwassen maandloon bij 0 functiejaren op basis van een staffel.

Op basis van de voorbeeldberekening is dit voor werknemers in salarisgroep A:

16/17 jaar:50%€ 1.134,98
18 jaar:65%€ 1.475,48
19 jaar:75%€ 1.702,48
20 jaar:90%€ 2.042,97
Wijziging wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024