Privacy Statement

Privacy Statement Bedrijfsraad

In de stichting Bedrijfsraad Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (de Bedrijfsraad, wij) werken de werkgeversorganisatie BOVAG en de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie samen. De Bedrijfsraad maakt zich sterk het bevorderen van goede sociale verhoudingen in de branche voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (de mobiliteitsbranche). Wij verrichten werkzaamheden die hiermee verband houden. De Bedrijfsraad helpt werkenden en bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (werkenden in de mobiliteitsbranche). Wil je meer weten over de Bedrijfsraad? Lees dan: www.mvtcao.nl/over-bedrijfsraad.

De Bedrijfsraad hecht waarde aan het waarborgen van je privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe we daarmee omgaan en welke rechten je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Wij verwerken hoofdzakelijk persoonsgegevens van werkenden in de mobiliteitsbranche, personen die contact met de Bedrijfsraad opnemen van bezoekers van de website www.mvtcao.nl en van partijen met wie wij samenwerken. Daarom richten wij ons met dit Privacy Statement op deze groepen betrokkenen.

Laatste update van het privacy statement: 28 december 2022.

Dit Privacy Statement richt zich tot personen van wie de Bedrijfsraad persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten. De Bedrijfsraad verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche
 2. personen die contact opnemen met de Bedrijfsraad
 3. bezoekers van de website www.mvtcao.nl (websitebezoekers)
 4. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de Bedrijfsraad samenwerkt.

De Bedrijfsraad is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Bedrijfsraad kan bij het uitvoeren van haar werkzaamheden samenwerken met andere partijen.

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden, kort gezegd: het bevorderen van goede sociale verhoudingen in de mobiliteitsbranche en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 2 van de statuten van de Bedrijfsraad;
 2. Het heffen van de bedrijfstakpremie;
 3. Het afnemen van de diensten van jou of jouw organisatie;
 4. Het onderhouden van contact met jou;
 5. Onderzoek en analyse;
 6. Intern beheer;
 7. Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
 8. Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;
 9. De afhandeling van klachten en geschillen;
 10. Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Hieronder staat per categorie personen van wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens dit kunnen zijn:

 1. werkenden in de mobiliteitsbranche: volledige naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, huidige dienstverband in de mobiliteitsbranche, arbeidsduur, functie, loongegevens, deelname generatiepact, MN/Cometec werkgevers- en werknemersnummer, contactgegevens werkgever, contactverslagen, arbeidsverleden in de mobiliteitsbranche, deelname aan of gebruikmaking van dienstverlening van de Bedrijfsraad.
  In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld vanwege door de overheid gestelde voorwaarden in de (fiscale) wet- en regelgeving en subsidievoorschriften zoals ESF of MDIEU): BSN, kopie identiteitsbewijs, IBAN-nummer.
 2. personen die contact opnemen met de Bedrijfsraad: volledige naam, titel, functie, contactgegevens, contactverslagen.
 3. websitebezoekers: de gegevens die je invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy.
 4. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de Bedrijfsraad samenwerkt: volledige naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.

Wij kunnen persoonsgegevens van jou verwerken als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. In dat geval kun je op elk moment je toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer je kenbaar maakt jouw toestemming in te trekken, zorgen wij ervoor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over jou verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens van jou verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat de Bedrijfsraad daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of jouw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje "Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?" hierboven. In aanvulling daarop geldt voor werkenden in de mobiliteitsbranche dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en de SER aan cao-partijen om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen in de sector.

 1. Werkenden in de mobiliteitsbranche
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij ontvangen vanuit de bedrijfstakadministratie op basis van de cao Sociaal Fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij van jou krijgen, bijvoorbeeld wanneer je informatie moet doorgeven op basis van de cao of al je je aanmeldt voor dienstverlening of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.
 2. Personen die contact opnemen met de Bedrijfsraad
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen als je contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld jouw e-mailadres of telefoonnummer en de informatie die je met ons deelt.
 3. Websitebezoekers
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou krijgen, bijvoorbeeld wanneer je een webformulier invult. Zie verder ook onze Cookie Policy.
 4. Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de Bedrijfsraad samenwerkt
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou of jouw werkgever krijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met jou of jouw organisatie sluiten.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij je gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wet- en regelgeving je persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij je persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Persoonsgegevens van werkenden in de mobiliteitsbranche: Zolang je werkzaam bent in de mobiliteitsbranche bewaren wij jouw persoonsgegevens. Wij bewaren dit in principe tot maximaal twee jaar nadat je niet meer werkzaam bent in de mobiliteitsbranche. Daarna worden je persoonsgegevens geanonimiseerd. Deze periode kan worden verlengd met een tijdsduur gesteld vanuit overheidswege, bijvoorbeeld in verband met: fiscale wetgeving, subsidievoorschriften zoals ESF of de MDIEU of de voorschriften voor algemeen verbindend verklaring van de cao.
 2. Gegevens over websitebezoekers: zie onze Cookie Policy.
 3. Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de Bedrijfsraad samenwerkt: in principe tot maximaal twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd of langer als daar toestemming voor is gevraagd.

De Bedrijfsraad kan jouw persoonsgegevens met verschillende partijen delen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die wij inschakelen om voor ons als verwerker diensten te verrichten. Zo hebben wij bijvoorbeeld verwerkers ingeschakeld voor de bedrijfstakadministratie (MN Services/Cometec), voor het beheer van onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij persoonsgegevens opslaan. Verwerkers mogen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast kan het nodig zijn dat de Bedrijfsraad bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan de overheid vanwege algemeen verbindend verklaring van de cao of vanwege subsidieverlening, zoals aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jouw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij de Bedrijfsraad of bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de dienstverlening.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij je persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat van te voren aan jou kenbaar maken, dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik, onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik van je persoonsgegevens die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met persoonsgegevens werken.

Als je vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij van jou verwerken, verzoeken wij je ons hierover onmiddellijk telefonisch of per e-mail te informeren.

Op grond van de privacyregels die gelden, heb je diverse privacyrechten. Dit zijn:

 • Het recht van inzage: dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Het recht op rectificatie: dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Het recht op vergetelheid: dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij er een andere grondslag is om deze persoonsgegevens te bewaren.
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit betekent da je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens (dataportabiliteit): dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben, om ze te kunnen overdragen naar een andere leverancier van dezelfde soort dienst.
 • Het recht van bezwaar: dit betekent dat je ons in specifieke situaties kan verzoeken om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die je kunt uitoefenen op basis van de privacy wet- en regelgeving verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@bedrijfsraad.nl of telefonisch via 0800 - 0155. Je kunt ook contact opnemen met onze privacy officer via akoedijk@bedrijfsraad.nl.