Autopoetser

Functiefamilie
Algemene/Facilitaire Dienst
Referentiefunctie
Autopoetser
Inschaling
A
Bijbehorende functiecontext
A-B

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Voorbereiden en (conform voorschrift) uitvoeren van standaard reinigings- en poetswerkzaamheden aan voertuigen, gericht op een optimale presentatie van voertuigen in de showroom of overdracht aan kopers.

Typering van de activiteiten
A. (Standaard) reinigings- en poetswerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

  1. Ontvangt van de leidinggevende of de receptie de werkorder. In de werkorder staan opgenomen de te verrichten reinigings- en/of poetswerkzaamheden aan het voertuig.
  2. Verzamelt en bestelt benodigde schoonmaakmiddelen en poetsmaterialen.
  3. Voert de reinigings- en/of poetswerkzaamheden uit in overeenstemming met de instructie en relevante bedrijfsrichtlijnen.
  4. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
  5. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
  6. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden en eventueel de tijdsbesteding en opmerkingen die relevant zijn.

Complexiteit
De functie is gericht op het uitvoeren van reinigings- en poetswerkzaamheden aan voertuigen, met als doel deze geschikt te maken voor de presentatie in een showroom of gereed voor oplevering aan kopers. De gelijksoortige handelingen zijn aan elkaar verwant en zijn overheersend routinematig. Schakelt af en toe om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is soms bij een aantal van de werkzaamheden vereist. Werkt af en toe onder tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-Basis, aangevuld met enkele praktische trainingen met een gemiddelde studielast tot 6 maanden.

Zelfstandigheid
De functionaris werkt in opdracht en heeft voor de indeling van de werktijd duidelijke instructies. De aanpak en werkwijze is vastgelegd in duidelijke voorschriften, die enige ruimte bieden voor een eigen praktische uitvoering. Het toezicht is niet permanent. Bij vragen of problemen is de leidinggevende snel bereikbaar. De te maken keuzen betreffen de voortgang van het eigen werk. De voorkomende problemen zijn eenduidig en praktisch van aard. Voor verder reikende problemen kan een collega of deleidinggevende worden geraadpleegd.

De functionaris heeft contacten met de Vestigingsmanager, collega's van de afdeling verkoop en eventueel de werkplaats. De contacten zijn van belang om de werkzaamheden af te stemmen en gereed te melden.

Afbreukrisico
Fouten en onachtzaamheden in de uitvoering van de werkzaamheden kunnen leiden tot vertraging, schades en het overdoen van werk. De kans op het tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot, door zelfcontrole, het volgen van de werkinstructies en door controle van de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt afwisselend in wasstraten, poetsstations en af en toe in de showroom. Komt veelvuldig in aanraking met water en reinigingsmiddelen, waar eventueel onaangename dampen van af komen en mogelijk de huid, ogen en luchtwegen irriteren. Werkt met stofzuigers, polishers en andere apparatuur die lawaai veroorzaken.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Autopoetser komt voor binnen vestigingen en is gericht op het reinigen en poetsen van voertuigen. De Autopoetser werkt op basis van een werkorder en voert opgegeven reinigings- en poets werkzaamheden uit, verzamelt en stemt indien nodig met de inkoper af over hiervoor benodigde materialen en producten. Meldt afwijkende situaties aan de leidinggevende en administreert verrichte werkzaamheden. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld zijn Autoschoonmaker.

Toepassingsregels

LichterDe referentiefunctie beschrijft het laagste niveau van de cao.
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.A
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een ruimer pakket aan taken heeft. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie in overleg met de klant ook kleine cosmetische schades wegwerkt, of het voertuig (opnieuw) voorziet van stickers.B