Meewerkend Voorman

Functiefamilie
Leiding Werkplaats
Referentiefunctie
Meewerkend Voorman
Inschaling
E
Bijbehorende functiecontext
E-F-G

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats of Bedrijfsleider. Geeft functioneel leiding aan circa 6 - 9 werkplaatsmedewerkers.

Doel van de functie
Via (functioneel) leidinggeven aan de medewerkers van de werkplaats zorgdragen voor het zo effectief en efficiënt mogelijk afhandelen van werkorders voor de werkplaats.

Typering van de activiteiten
A. Plannen en bijsturen van de werkplaatsactiviteiten

 1. Overlegt over de aard, omvang, urgenties en additionele bijzonderheden van de ontvangen werkorders en planning.
 2. Stelt op basis van deze informatie de detailwerkplanning op, verdeelt het werk over de mede-werkers (rekening houdend met hun kwaliteiten en werklast) en informeert de werkplaatsmedewerkers over relevante bijzonderheden.
 3. Draagt zorg voor het plaatsen van bestellingen en de tijdige beschikbaarheid van benodigdheden, eventuele werktekeningen en extra instructies inzake de uit te voeren werkzaamheden.
 4. Controleert de voortgang van de werkzaamheden in de werkplaats en stuurt waar nodig bij om de afspraken met de klant te realiseren.

B. Ondersteunen bij en aansturen van de werkuitvoering

 1. Draagt ervoor zorg dat de verschillende revisie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in kwalitatief en kwantitatief opzicht zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
 2. Verzorgt storingsanalyses, lost onduidelijkheden op en biedt (logistieke) ondersteuning aan de werkplaatsmedewerkers zodat zij hun taken zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.
 3. Legt complexere personele aangelegenheden voor aan de Manager Werkplaats of Bedrijfsleider.
 4. Werkt ook zelf mee in de werkplaats.

C. Faciliteren van processen in de werkplaats

 1. Draagt zorg voor en houdt toezicht op een veilige werkomgeving voor zichzelf en de collega's.
 2. Signaleert ongewenste situaties qua uitvoering, werkbelasting en omstandigheden en schept voorwaarden om een en ander beter te laten verlopen.
 3. Voert het benodigde overleg om de werkplaatsactiviteiten zo gestroomlijnd mogelijk te laten plaatsvinden
 4. Verzorgt opleidingen voor nieuwe medewerkers in de werkplaats.
 5. Ziet erop toe dat de benodigde registraties (uren, verbruikte zaken e.d.) juist en tijdig worden verzorgd en ingeleverd.

D. Functioneel leidinggeven

 1. Geeft functioneel leiding en ondersteunt, begeleidt en motiveert de werkplaatsmedewerkers.

Complexiteit
De functie is gericht op het aansturen, begeleiden en ondersteunen van de werkplaatsmedewerkers teneinde de verschillende revisie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Werkt zelf ook mee aan de productie. De functie bevat naast de leidinggevende en uitvoerende ook de nodige logistieke en technische componenten. De functionaris schakelt (zeer) regelmatig om tussen de verschillende aandachtsgebieden en ten gevolge van diverse regeltaken en uitzoekklussen. Accuratesse is met name vereist bij storingsanalyse, complexere uitzoekklussen en de controlerende werkzaamheden. Tijddwang komt nu en dan voor wegens het uitlopen van werkzaamheden door tegenvallers en als levertijden overschreden dreigen te worden.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar.

Zelfstandigheid
De tijdsindeling wordt voornamelijk bepaald door de in nauw overleg met de receptie en werkvoorbereiding vastgestelde planning van de door de werkplaats uit te voeren werkzaamheden. Is daarbinnen vrij om de volgorde aan te passen. De vormgeving en aanpak van het werk worden voor een deel door de receptie of werkvoorbereiding bepaald en voor een deel naar eigen inzicht ingevuld zoals bij storingsanalyse, het ondersteunen en aanturen van de werkplaatsmedewerkers, het oplossen van problemen en dergelijke. Inventiviteit en initiatief zijn vereist bij het oplossen van problemen en aandragen van (kwaliteits)verbeteringen binnen de werkplaats. Het toezicht is indirect op basis van overleg en aan de hand van resultaten. De te maken keuzen hebben betrekking op de voortgang en kwaliteit van de eigen werkzaamheden en die van de werkplaatsmedewerkers.

Heeft intensief contact met medewerkers binnen de werkplaats en (minder vaak en intensief) met medewerkers van andere afdelingen. Deze contacten zijn primair gericht op het uitwisselen van informatie, afstemmen en oplossen van problemen.

Geeft functioneel leiding aan de werkplaatsmedewerkers (circa 6 - 9 personen).

Afbreukrisico
Heeft regelmatig contact met chauffeurs van leveranciers. Deze contacten zijn gericht op het laden en lossen van goederen en op het verstrekken van informatie over de duur van reparaties respectievelijk de voortgang van de werkplaatsactiviteiten.

Fouten en/of onachtzaamheden bij het plannen en bijsturen van de werkplaatsactiviteiten, het aansturen en ondersteunen van de medewerkers, het controleren van voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en oplossen van problemen kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies, het niet realiseren van afspraken, geïrriteerde klanten, imagoverlies en eventueel klantverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van eventuele fouten is groot en berust naast zelfcontrole op controle door de Manager Werkplaats of Bedrijfsleider en op de oplettendheid van werkplaatsmedewerkers of andere collega's.

Fysieke aspecten
Werkt overwegend onder werkplaatsomstandigheden die soms bezwarend kunnen zijn. Afwisselend zitten, lopen en staan met nu en dan enig tillen of bukken of werken in lastige houdingen. Werkt overwegend onder magazijnomstandigheden en is regelmatig aanwezig in de werkplaats. Loopt enig persoonlijk risico in verband met het werken met eenvoudige transport- en hijsmiddelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Meewerkend Voorman komt voor binnen vestigingen. De Meewerkend Voorman coördineert (functioneel) de werkzaamheden binnen (het onderdeel van) de afdeling. Stelt de detailplanning op, wijst concrete taken toe aan monteurs, ziet toe op de uitvoering van de werkorders en neemt er zelf aan deel. Ondersteunt, faciliteert en controleert het werk van de medewerkers en zorgt voor een optimale werkomgeving. Een Alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Teamleider Werkplaats zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de functie voornamelijk technische aspecten heeft, maar daarnaast ook enkele coördinerende taken vervult ten behoeve van de operationele voortgang. De gegeven planning en de aanpak zijn eenduidig en geven duidelijke kaders en richting voor het oplossen van praktische problemen.E
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.F
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als het coördineren van de werkzaamheden en het leidinggevende aspect ten opzichte van de technische (uitvoerende) aspecten een duidelijke meerderheid vormt.G