Eerste Motorfietstechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Tweewielers: Motorfiets
Referentiefunctie
Eerste Motorfietstechnicus
Inschaling
F
Bijbehorende functiecontext
E-F

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de ondernemer of de Werkplaatschef en geeft eventueel functioneel leiding aan Motorfietstechnici en minder ervaren medewerkers.

Doel van de functie
Verrichten van onderhoudswerkzaamheden en uitvoeren van reparaties/vervagingen naast het analyseren en diagnosticeren van problemen.

Typering van de activiteiten
A. Verrichten van onderhoudswerkzaamheden

 1. Ontvangt eventuele klachten/gebreken van de klant en een werkorder met de onderhoudswerkzaamheden en neemt deze door.
 2. Voert een visuele inspectie uit, noteert daarbij alle punten die hem opvallen en speelt zaken die buiten de werkorder vallen door aan de Werkplaatschef.
 3. Als er toestemming is verkregen om die extra zaken mee te nemen dan voegt de Eerste Motorfietstechnicus deze op de werkorder toe.
 4. Verzamelt aanvullende informatie, gereedschap, (vervangings-)materialen, onderdelen en (hulp)middelen om het onderhoud uit te kunnen voeren.
 5. Verricht de onderhoudswerkzaamheden inclusief de controles in overeenstemming met de werkorder. Wanneer de functionaris op gebreken stuit die nu of in de nabije toekomstige voor problemen zullen zorgen, informeert hij de Werkplaatschef of belt hij zelf met de klant.
 6. Maakt een berekening van de kosten die hiermee gemoeid zijn voor de klant.
 7. Voert een eindcontrole uit aan de motorfiets en noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, gebruikte onderdelen, gewerkte tijd en opmerkingen die van belang zijn.
 8. Noteert inspectiepunten/aandachtspunten voor een volgende inspectie op de werkorder. Reinigt en ruimt zijn werkplek/het gebruikte gereedschap op, voert overgebleven restmaterialen af en draagt de werkorder over aan de Werkplaatschef of werkplaatsreceptie.

B. Uitvoeren van reparaties en/of vervangingen

 1. Ontvangt een werkorder met te verrichten werkzaamheden eventueel aangevuld met een omschrijving van de klachten/wensen van de klant; wint zo nodig aanvullende informatie in.
 2. Voert afhankelijk van de reparatie/vervanging een visuele inspectie uit van de motor en maakt zo nodig een proefrit om zelf te constateren wat er mis is.
 3. Sluit eventueel uitleesapparatuur aan en verzamelt aanvullende informatie en benodigd gereedschap, (vervangings)materialen, onderdelen en (hulp)middelen om de specifieke reparatie/vervanging uit te kunnen voeren.
 4. Als het een (te) vage klacht betreft dan zal de Eerste Motorfietstechnicus eerst een diagnose stellen. Schakelt in zeer complexe gevallen de Werkplaatschef in of neemt contact op met de importeur.
 5. Demonteert, repareert en/of vervangt op basis van de werkorder één of meer onderdelen. Dure (mechanische) onderdelen als een versnellingsbak worden meestal gereinigd en gerepareerd, terwijl elektronische onderdelen doorgaans worden vervangen na gemeten en beoordeeld te zijn.
 6. Kalibreert -indien nodig- nieuwe of vervangen of gerepareerde onderdelen.
 7. Voert als garantiebepalingen van de importeur of leverancier van toepassing zijn, de daarvoor benodigde handelingen uit.
 8. Informeert in geval van onverwachte gebreken/kosten de Werkplaatschef of belt rechtstreeks met de klant.
 9. Geeft een schatting van de kosten voor de klant en gaat pas na diens akkoord deze onverwachte gebreken verhelpen.
 10. Controleert via meetgereedschap, uitleesapparatuur of een proefrit of de eigen werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.
 11. Reinigt en ruimt zijn werkplek/het gebruikte gereedschap op en noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, gebruikte onderdelen, gewerkte tijd en opmerkingen die van belang zijn voor het dossier van de motorfiets.
 12. Draagt de werkorder over aan de Werkplaatschef of werkplaatsreceptie en meldt de motor klaar.

C. Diagnose stellen en repareren

 1. Ontvangt de opdracht van de Manager Werkplaats met een klacht of storing en verzamelt gestructureerd aanvullende informatie bij collega’s, via (online) documentatie of door rechtstreeks de klant te raadplegen. Maakt eventueel een proefrit.
 2. Kiest op basis van deze informatie de benodigde gereedschappen en (hulp)middelen.
 3. Maakt bij het opsporen van de oorzaak van de storing of klacht zoveel mogelijk gebruik van een stappenplan (noodzakelijk voor het verwerken van de reparatie en eventueel het claimen van garantiedelen en werkzaamheden).
 4. Onderzoekt en beoordeelt de motor op basis van een visuele inspectie, eigen ervaring, berekeningen en schema’s en maakt eventueel gebruik van (online)documentatie, ondersteuning van collega’s of de importeur.
 5. Controleert of hij alle stappen van het diagnoseproces doorlopen heeft en bepaalt hoe het probleem verholpen moet worden.
 6. Geeft in het advies op de opdracht een zo zorgvuldig mogelijke inschatting van de kosten (materialen en tijd) voor het oplossen van de klacht/storing en speelt dit door aan de Manager Werkplaats of Receptionist, die de klant informeren.
 7. Start pas na akkoord van de klant met de werkzaamheden die op de werkorder staan.
 8. Ondersteunt als specialist collega’s bij het stellen van diagnoses en oplossen van complexe problemen aan motoren.

D. Functioneel leidinggeven

 1. Begeleidt collega’s en denkt mee met probleemstelling en oplossing.

Complexiteit
De functie is gericht op het achterhalen van de oorzaak van problemen en op het uitvoeren van reparaties, vervangingen en onderhoudswerkzaamheden aan alle soorten motorfietsen. De Eerste Motorfietstechnicus ondersteunt als allround medewerker en diagnose-expert collega’s in de werkplaats bij het stellen van diagnoses en oplossen van complexe problemen aan motoren. De Eerste Motorfietstechnicus schakelt gemiddeld regelmatig tot zeer regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden en als gevolg van vragen. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van het werkaanbod -en eventueel in overleg met de leidinggevende- de eigen werktijd in. Bepaalt op basis van de eigen diagnose, een eventuele proefrit, de ontvangen werkorder en de zelf ingewonnen aanvullende informatie de beste aanpak voor de uit te voeren reparatie-, vervangings- en onderhoudswerkzaamheden. Maakt bij het opsporen van de oorzaak van de storing of klacht aan een specifieke motor zoveel mogelijk gebruik van de desbetreffende reparatiehandleidingen, werkplaatshandboeken, onderhoudschecklisten, montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf. Bepaalt als geen enkel stappenplan aanwezig is de aanpak zelf. Voor het oplossen van (complexe) storingen aan alle voorkomende motoren zijn inzicht, initiatief, inventiviteit en jarenlange werkervaring nodig. Kan eventueel de Werkplaatschef, (online) documentatie of de importeur raadplegen. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk en dat van anderen.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Geeft functioneel leiding aan enkele medewerkers (de Motortechnicus en eventuele leerlingen).

Afbreukrisico
Heeft regelmatig contact met de klant in verband met onduidelijkheden over de op te lossen storingen, uit te voeren reparaties/vervangingen en de precieze wensen van de klant. Wint soms ook informatie rechtstreeks bij de importeur in. Deze externe contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling, serviceverlening en op het oplossen van (merk)specifieke problemen.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot verkeerde diagnoses of inspecties, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt vrijwel voortdurend onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie-, vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan motoren wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Eerste Motorfietstechnicus (ook wel Eerste Monteur Motorfiets genoemd) komt voor bij dealers en werkplaatsen voor alle typen Motorfietsen. De Eerste Motorfietstechnicus kan complexe werkzaamheden verrichten aan alle typen motorfietsen. De Eerste Motorfietstechnicus combineert technisch vakmanschap met commercieel inzicht en klantgerichtheid. Hij is in staat een technisch complexe analyse en diagnose te stellen van problemen en storingen en zelfstandig alle soorten reparaties en onderhoudsbeurten uit te voeren. Eventueel zijn er taken op het gebied van de bedrijfsvoering, levert hij een bijdrage aan de planning, aansturing en begeleiding van andere medewerkers, advies- en verkoopwerkzaamheden, voorraadbeheer, inkoop(advies) en dergelijke.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie vrijwel geen coördinerende of begeleidende taken ten behoeve van collega’s heeft en ook geen verantwoordelijkheid draagt voor (aspecten van) de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als de taken (naast onderhoud en reparatie) op het gebied van technische diagnostiek hoofdzakelijk gericht zijn op de standaard technische diagnostiek en niet (of zeer beperkt) op nog niet eerder ervaren technische problemen.E
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.F
ZwaarderDe referentiefunctie beschrijft de zwaarste variant van de motorfietstechnici.