Motorfietstechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Tweewielers: Motorfiets
Referentiefunctie
Motorfietstechnicus
Inschaling
D
Bijbehorende functiecontext
C-D-E

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de ondernemer of de Werkplaatschef en/of ontvangt eventueel functioneel leiding van de Eerste Motorfietstechnicus.

Doel van de functie
Uitvoeren van reparaties en onderhoudsbeurten aan motorfietsen. Monteren van accessoires en afleveringsklaar maken van motorfietsen.

Typering van de activiteiten
A. Uitvoeren van reparaties

 1. Ontvangt de werkopdracht en neemt deze door; doet in geval van onduidelijkheden navraag bij de werkplaatsreceptie of bij de klant.
 2. Neemt kennis van de te hanteren werkwijze van de reparatie door de reparatiehandleiding/het werkplaatshandboek (over het specifieke model) te raadplegen en maakt zo nodig een proefrit.
 3. Rijdt de motorfiets de hefbrug op, selecteert de benodigde gereedschappen en haalt onderdelen uit het magazijn.
 4. Voert reparaties uit aan motorfietsen: (de)monteert (onder)delen van de motor, vervangt en/of repareert defecte (onder)delen volgens de reparatiehandleiding en/of de geldende voorschriften van het eigen bedrijf.
 5. Meldt onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld een onderdeel breekt af of moet in het kader van garantie worden vervangen) bij zijn leidinggevende.
 6. Voert (zelfstandig) een eindcontrole uit aan de motorfiets en maakt de motorfiets klaar voor aflevering aan klant.
 7. Noteert werkzaamheden, gebruikte onderdelen en de gewerkte tijd op de werkorder.
 8. Reinigt en ruimt zijn werkplek/het gebruikte gereedschap op.
 9. Draagt de werkorder over aan de werkplaatsreceptie.

B. Verzorgen van onderhoudsbeurten

 1. Noteert de begintijd van de onderhoudsopdracht op de werkorder en neemt deze door.
 2. Selecteert uit de reparatiehandleiding/het werkplaatshandboek het juiste werkplaatsonderhoudsschema en haalt uit het magazijn de benodigde beurtset op.
 3. Voert een onderhoudsbeurt aan de motorfiets uit volgens de punten op de onderhoudschecklist en controleert of dit de juiste lijst is gegeven de verscheidenheid aan onderhoudschecklisten per merk motorfiets.
 4. (De)monteert delen van de motorfiets, vervangt filters, ververst vloeistoffen en smeert bewegende delen.
 5. Voert een eindcontrole uit aan de motorfiets en noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, gebruikte onderdelen en gewerkte tijd.
 6. Reinigt en ruimt zijn werkplek/het gebruikte gereedschap op en draagt de werkorder over aan de werkplaatsreceptie.

C. Afleveringsklaar maken en monteren accessoires

 1. Maakt nieuwe en gebruikte motorfietsen aan de hand van de werkorder afleveringsklaar volgens de geldende voorschriften van het bedrijf. Controleert bij een nieuwe motorfietsen op beschadigingen en op type, framemaat, uitvoering, kleur, nummers op de motorfietsen, slot, sleutel e.d. en legt deze gegevens vast in het (klant)systeem.
 2. Monteert aan de hand van de werkorder volgens de montage-instructies onderdelen en/of accessoires op nieuwe en gebruikte motorfietsen. Moet soms de motorfietsen of de accessoires bewerken alvorens te kunnen monteren.
 3. Noteert op de werkorder de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en de gewerkte tijd.
 4. Maakt na de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, het afleveringsklaar maken en monteren van onderdelen of accessoires de werkplek en het gereedschap schoon en ruimt beide op.

Complexiteit
De functie is gericht op het zoveel mogelijk overeenkomstig de werkorders uitvoeren van reparaties en geven van onderhoudsbeurten aan motorfietsen. Ook draagt de Motorfietsmonteur aan de hand van de werkorders, voorschriften en instructies zorg voor het monteren van accessoires en het afleveringsklaar maken van nieuwe en gebruikte motorfietsen. De handelingen worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van tijd en omvang aangegeven. Gaat in geval van onvoorziene omstandigheden, indien nodig, te raden bij zijn collega’s. De Motorfietsmonteur schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied.

Zelfstandigheid
De tijdsindeling is grotendeels bepaald op basis van het werkaanbod, deelt daarbinnen in overleg met de leidinggevende of de Eerste Motorfietstechnicus- de eigen werktijd in. Bepaalt op basis van de werkorder de volgorde voor de reparatie-, onderhouds-, en montagewerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de reparatiehandleiding, het werkplaatshandboek (over het specifieke model) de onderhoudschecklist, de montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf. Voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud zijn technisch inzicht, initiatief en werkervaring nodig. Raadpleegt in geval van complexe storingen de Eerste Motorfietstechnicus of de leidinggevende. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende en directe collega's. Deze interne contacten zijn gericht op een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft af en toe contact met de klant in geval van het ophalen/thuis afleveren van de motor of als er onduidelijkheden bestaan over de uit te voeren reparaties/de precieze wensen van de klant. Deze externe contacten zijn gericht op serviceverlening, informatie-uitwisseling en op het achterhalen van de exacte klantwens.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole en controles door de Eerste Motorfietstechnicus of de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt vrijwel voortdurend onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden aan motoren wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Motorfietstechnicus (ook wel Monteur Motorfiets genoemd) komt voor bij dealers en werkplaatsen voor alle typen Motorfietsen. De Motorfietstechnicus verricht zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan alle typen motorfietsen. De Motorfietstechnicus monteert accessoires aan motorfietsen en is in staat om motorfietsen rijklaar op te leveren. Het eventuele klantcontact is vooral gericht op afstemming over de werkzaamheden. Eventueel zijn er standaard taken op het gebied van de bedrijfsvoering, zoals voorraadbeheer, inkoop(advies) en dergelijke.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als het vooral standaard werkzaamheden betreft, waarbij de taken sterk routinematig zijn en veelal op basis van instructie worden uitgevoerd.C
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.D
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie ook gericht is op het uitvoeren van standaard technische diagnostiek. Bijvoorbeeld als het klantcontact ook is gericht op verkoopadvies.E