Autotechnicus Basis

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Personenwagens
Referentiefunctie
Autotechnicus Basis
Inschaling
C
Bijbehorende functiecontext
B-C-D

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats, Teamleider, of in kleinere bedrijven de ondernemer.

Doel van de functie
Uitvoeren van eenvoudige reparaties en van onderhoudswerkzaamheden aan personenauto’s en hierover rapporteren.

Typering van de activiteiten
A. Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

 1. Ontvangt van de leidinggevende de werkorder met instructies over de uit te voeren bewerkingen aan de personenauto, indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die benodigd is.
 3. Voert het standaard onderhoud uit, voert controles uit en de standaard werkzaamheden die nodig zijn, op basis van de fabrieksinformatie en de checklist.
 4. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 5. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden op basis van de fabrieksinformatie en de bijbehorende checklist.
 6. Registreert de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 7. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Eenvoudige reparatiewerkzaamheden uitvoeren

 1. Ontvangt de werkorder met instructies over de uit te voeren bewerkingen ten behoeve van de reparatiewerkzaamheden aan de personenauto, aangevuld met de technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 3. Voert de eenvoudige reparatiewerkzaamheden uit.
 4. Signaleert complicaties en/of gebreken, registreert deze en meldt de bevindingen bij de leidinggevende.
 5. Repareert na toestemming van de leidinggevende de eenvoudig te verhelpen gebreken en test deze functies.
 6. Controleert software updates en voert noodzakelijke updates uit.
 7. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd, met toevoeging van opmerkingen indien relevant.

C. Ondersteunende werkzaamheden uitvoeren

 1. Voert (ondersteunende) werkzaamheden uit met betrekking tot onderhoud en reparatie, ondersteunt de (Eerste) Autotechnicus.
 2. Houdt de werkplaats op orde, zorgt voor orde en netheid, ruimt de werkplaats op en maakt gebruiksmaterialen schoon.

Complexiteit
De functie is gericht op het op de juiste wijze uitvoeren van (eenvoudige) en onderhoudsbeurten. De handelingen worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van een checklist, ontvangt waarnodig instructies en begeleiding van de leidinggevende. De werkzaamheden zijn gebaseerd op technische fabrieksinformatie en opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van (norm)tijd en omvang aangegeven. Gaat in geval van onvoorziene omstandigheden, indien nodig, te rade bij zijn collega’s. De Autotechnicus schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-TL aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
Op basis van het werkaanbod wordt de werktijd door de leidinggevende ingedeeld. Op basis van de ontvangen werkorder is de volgorde en aanpak bepaald op basis van de fabrieksinformatie, voor de (eenvoudige) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de reparatiehandleiding en de onderhoudschecklist en/of de voorschriften van het bedrijf. Voor het uitvoeren van (eenvoudige) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn inzicht, initiatief en enige werkervaring nodig. Raadpleegt in geval van complexe storingen de leidinggevende, of eventueel na afstemming via remote services van de fabrikant. Het toezicht is overwegend direct en gericht op instructie en begeleiding. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies, extra kosten en ontevreden klanten. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaats omstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan personen- auto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Autotechnicus Basis komt voor op vestigingen en is gericht op standaard onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan personenauto’s. De Autotechnicus Basis voert op basis van controlelijsten en fabrieksinformatie, controles en standaard werkzaamheden uit en ondersteunt bij meer complexe reparaties en onderhoudswerkzaamheden de (Eerste) Autotechnicus en draagt bij aan de netheid en ordelijkheid van de werkplaats. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld (Aankomend) Automonteur, Hulpmonteur of Garagehulp zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken volgens duidelijke instructies en voorschriften zijn opgegeven en voornamelijk routinematig en ondersteunend zijn aan onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, die door anderen worden uitgevoerd.B
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.C
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de functionaris naast standaard reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ook de taak heeft om personenauto’s gereed voor aflevering te maken.D