Bedrijfsautotechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Bedrijfswagens
Referentiefunctie
Bedrijfsautotechnicus
Inschaling
D
Bijbehorende functiecontext
C-D-E

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats, Teamleider of in kleinere bedrijven de ondernemer.

Doel van de functie
Voorbereiden en uitvoeren van reparaties/vervangingswerkzaamheden, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het stellen van en rapporteren over (standaard) diagnoses.

Typering van de activiteiten
A. Onderhoudswerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt van zijn leidinggevende, de receptie of eventueel van de chauffeur de opdracht, hierin staan opgenomen de onderhoudswerkzaamheden en indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Voert afhankelijk van de opdracht een visuele inspectie uit van de bedrijfsauto.
 3. Maakt indien nodig een proefrit om te constateren wat de gebreken zijn van de bedrijfsauto.
 4. Verzamelt de informatie die benodigd is, zorgt voor de beschikbaarheid van gereedschap, (vervangings)materialen, (hulp)middelen en de onderdelen, gericht op het onderhoud.
 5. Voert het (standaard) onderhoud uit, voert controles uit en de (standaard) werkzaamheden die nodig zijn op basis van de fabrieksinformatie en checklist.
 6. Voert updates aan de software uit en controleert de adequate aansturing van hardware door de software.
 7. Geeft melding aan de Manager Werkplaats bij gebreken of afwijkende situaties.
 8. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
 9. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 10. Meldt de bedrijfsauto af bij de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.
 11. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Reparaties/vervangingen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de opdracht, hierop staan de reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant heeft aangegeven, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Voert een visuele inspectie uit afhankelijk van de reparatie/vervanging.
 3. Maakt indien nodig een proefrit met de bedrijfsauto om te constateren wat de gebreken zijn.
 4. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 5. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings)materialen, de onderdelen en de (hulp)middelen.
 6. Demonteert, repareert en/of vervangt één of meerdere onderdelen.
 7. Repareert schades en (mechanische) onderdelen zoals een versnellingsbak.
 8. Vervangt elektronische onderdelen, indien nodig wordt het gerepareerde of vervangen onderdeel opnieuw gekalibreerd.
 9. Programmeert systemen of update van de software met als resultaat dat de storing of het gebrek is verholpen.
 10. Stelt bij onverwachte gebreken/kosten de Manager Werkplaats op de hoogte.
 11. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 12. Geeft de ingevulde werkorder af bij de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.

C. (Standaard) technische diagnostiek

 1. Ontvangt de opdracht om een (standaard) diagnose te stellen aan een bedrijfsauto.
 2. Raadpleegt de fabrieksinformatie en verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de diagnose te stellen.
 3. Onderzoekt en analyseert de oorzaak van het probleem op basis van documentatie, ondersteuning van collega’s of eventueel een proefrit.
 4. Stelt de diagnose en bepaalt hoe het probleem verholpen kan worden.
 5. Controleert of alle stappen voor het stellen van de diagnose zijn gezet en laat dit controleren door de Manager Werkplaats.
 6. Noteert op de werkorder de bestede tijd, gebruikte materialen en hulpmiddelen, noteert de opmerkingen.
 7. Stelt het advies op voor het oplossen van de klacht/storing, geeft aan wat er moet gebeuren.
 8. Geeft de werkorder af aan de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.

Complexiteit
De functie is gericht op het op de juiste wijze uitvoeren van reparaties en onderhoudsbeurten en het stellen van eenvoudige diagnoses op basis van de werkorder. De handelingen worden uitgevoerd volgens de fabrieksinformatie met daarbij een vaste procedure en met behulp van een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van normtijd en omvang aangegeven. Er kan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden, gaat indien nodig te raden bij zijn collega’s. De Bedrijfsautotechnicus schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang omdat het vaak gaat om specialistische voertuigen die dan door klanten niet kunnen worden gebruikt.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van het werkaanbod de eigen werktijd in; ten aanzien van de indeling van de werkzaamheden worden deze grotendeels bepaald door de fabrieksinformatie. Bepaalt op basis van de fabrieksinformatie en de eigen diagnose of de ontvangen werkorder de beste aanpak voor de reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden aan de bedrijfsauto. Volgt tijdens deze werkzaamheden voor zover mogelijk de technische instructie, reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist, de montage-instructies en/of de voorschriften van de fabriek en eventueel van het bedrijf. Voor het oplossen van storingen aan alle voorkomende bedrijfsauto’s zijn inzicht, initiatief, inventiviteit en brede werkervaring nodig. Kan in geval van complexe storingen de leidinggevende raadplegen of eventueel in overleg een beroep doen op remote services van de fabrikant. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot verkeerde diagnoses of inspecties, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van de fabrieksinformatie, controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Heeft contacten met chauffeurs, gericht op afstemming over de opdracht en de uitgevoerde werkzaamheden. Heeft ten behoeve van het inwinnen van technisch advies eventueel contact met de fabrikant.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsauto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Voertuigonderdelen kunnen groot en zwaar zijn. Er wordt gewerkt met diverse takelsystemen. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Bedrijfsautotechnicus komt voor binnen vestigingen en is gericht het voorbereiden en uitvoeren van reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het stellen van en rapporteren over (standaard)diagnoses. De Bedrijfsautotechnicus voert visuele inspecties uit en maakt eventueel een proefrit om tot een diagnose te komen. Voert op basis van fabrieksinformatie, (standaard) controles en (standaard) onderhouds-, reparatie-, demontage- en vervanging- en kalibratiewerkzaamheden uit. Actualiseert software en controleert nadien de werking van de hardware. De Bedrijfsautotechnicus draagt bij aan de netheid en ordelijkheid van de werkplaats. Een alternatieve functienaam kunnen bijvoorbeeld Bedrijfsautomonteur of Monteur Bedrijfswagens zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken sterk routinematig zijn en veelal op basis van instructie worden uitgevoerd.C
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.D
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie ook gericht is op het uitvoeren van APK-keuringen, meer intensief klantencontact heeft, en eventueel 1 á 2 Leerling Monteurs begeleidt.E