Eerste Bedrijfsautotechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Bedrijfswagens
Referentiefunctie
Eerste Bedrijfsautotechnicus
Inschaling
F
Bijbehorende functiecontext
E-F

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats, Teamleider of in kleinere bedrijven de ondernemer.

Doel van de functie
Voorbereiden en conform veiligheidsvoorschrift uitvoeren van veelal complexe reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsauto’s en diagnosticeren van storingen hieraan. Uitvoeren van APK-keuringen en het geven van advies aan de balie, of bij de receptie of geven van (extra) technische uitleg aan de klant en eventueel aan collega’s.

Typering van de activiteiten
A. (Complexe) onderhoudswerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt van zijn leidinggevende, de receptie of de chauffeur de opdracht, hierin staan opgenomen de te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de bedrijfsauto en indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Voert afhankelijk van de opdracht een visuele inspectie uit van de bedrijfsauto.
 3. Maakt indien nodig een proefrit om te constateren wat de gebreken zijn van de bedrijfsauto.
 4. Verzamelt de informatie die benodigd is, zorgt voor de beschikbaarheid van gereedschap, (vervangings)materialen, (hulp)middelen en de onderdelen.
 5. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 6. Verricht eventueel metingen ten behoeve van kalibratie van ADAS systemen.
 7. Voert het onderhoud uit, voert controles uit en de werkzaamheden die nodig zijn, op basis van de checklist.
 8. Voert updates aan de software uit en controleert de adequate aansturing van hardware door de software.
 9. Voert indien daarvoor gecertificeerd bewerkingen uit aan tachografen.
 10. Voert APK-keuringen uit.
 11. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 12. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van de technische fabrieksinformatie.
 13. Noteert op de opdracht de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 14. Meldt de bedrijfsauto af bij de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.
 15. Adviseert over aandachtspunten bij de volgende beurt.
 16. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Complexe reparatiewerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de opdracht bij de bedrijfsauto, hierop staan de reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant aangeeft, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Voert een visuele inspectie uit afhankelijk van de reparatie/vervanging en maakt indien nodig een proefrit met de bedrijfsauto om te constateren wat de gebreken zijn.
 3. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings)materialen, de onderdelen en de (hulp)middelen.
 5. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 6. Demonteert, repareert en/of vervangt één of meer onderdelen.
 7. Repareert schades en (mechanische) onderdelen zoals een versnellingsbak.
 8. Vervangt elektronische onderdelen; indien nodig wordt het gerepareerde of vervangen onderdeel opnieuw gekalibreerd.
 9. Programmeert systemen of update van de software met als resultaat dat de storing of het gebrek is verholpen.
 10. Verricht eventueel metingen ten behoeve van kalibratie van ADAS systemen.
 11. Stelt bij onverwachte gebreken/kosten de Manager Werkplaats op de hoogte.
 12. Voert benodigde handelingen uit als garantiebepalingen van de importeur of de leverancier van toepassing zijn.
 13. Controleert of de klachten zijn opgelost, maakt zo nodig een proefrit.
 14. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd, met toevoeging van opmerkingen indien relevant.

C. Stellen van (complexe) diagnoses

 1. Ontvangt de opdracht om een diagnose te stellen aan een bedrijfsauto.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de diagnose te stellen.
 3. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 4. Onderzoekt en analyseert de oorzaak van het probleem op basis van fabrieksinformatie, aanvullende documentatie, informatie van de importeur, testapparatuur, ondersteuning van collega’s of eventueel een proefrit.
 5. Stelt de diagnose en bepaalt hoe het probleem verholpen kan worden.
 6. Controleert of alle stappen voor het stellen van de diagnose zijn gezet en laat dit eventueel controleren door de Manager Werkplaats.
 7. Noteert op de opdracht de bestede tijd, gebruikte materialen en hulpmiddelen, noteert de opmerkingen.
 8. Stelt het advies op voor het oplossen van de klacht/storing, geeft aan wat er moet gebeuren.
 9. Geeft de opdracht af aan de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.

Complexiteit
De functie is gericht op het diagnosticeren en inspecteren van bedrijfsauto’s om op de juiste en veilige wijze complexe reparaties uit te kunnen voeren en onderhoudsbeurten te geven. De handelingen worden uitgevoerd volgens de technische fabrieksinformatie, met vaste procedures en met behulp van checklists. De werkzaamheden zijn opgenomen in de opdracht, daarbij is een indicatie van tijd en omvang aangegeven. Er kan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Houdt rekening met kostenbeheersing en efficiëntie. De Eerste Bedrijfsautotechnicus schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang omdat het vaak gaat om specialistische voertuigen die dan door klanten niet kunnen worden gebruikt.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met certificeringen voor het werken aan tachografen, cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar. Beschikt over een NEN 9140 aanwijzing als voldoende onderricht persoon voor alle soorten aandrijving. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied. Beheerst de Engelse en/of Duitse taal op een voldoende niveau om handleidingen begrijpend te kunnen lezen.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van het werkaanbod de eigen werktijd in; ten aanzien van de indeling van de werkzaamheden worden deze grotendeels bepaald door de fabrieksinformatie. Bepaalt op basis van de fabrieksinformatie en de eigen diagnose of de ontvangen opdracht de beste aanpak voor de (complexe) reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de fabrieksinformatie en –voorschriften, de veiligheidsinstructies en voor zover mogelijk de technische instructie, reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist en de montage-instructies. Voor het oplossen van (complexe) storingen aan alle voorkomende bedrijfsauto’s zijn inzicht, initiatief, inventiviteit en brede werkervaring nodig. Kan in geval van zeer complexe storingen eventueel de Manager Werkplaats raadplegen en kan via remote services technisch advies inwinnen bij de fabriek. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft nu en dan contact met de klant in geval er onduidelijkheden bestaan over de uit te voeren werkzaamheden/de precieze wensen van de klant of als de klant een technische uitleg verlangt. Heeft nu en dan contact met overheidsinstanties in verband met APK-werkzaamheden, ijken tachograaf e.d. Heeft soms contact met de importeur over garantiegevallen of specifieke informatie. Deze externe contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en op het tevredenstellen van de klant.

Er wordt gewerkt met zwaar materieel en kan eventueel in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot fatale ongevallen, verkeerde APK, diagnoses of inspecties, verkeerde bewerkingen aan tachografen, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, sancties, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk groot door het systematisch volgen van procedures en controlelijsten, testen van gereedschappen, het toetsen van de werkzaamheden aan de fabrieksinformatie, algemene zelfcontrole en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt doorgaans onder werkplaatsomstandigheden, maar kan ook worden ingeroepen op buitenlocaties in zeer diverse omstandigheden, zoals dag/nacht, weersomstandigheden, verkeersveiligheid. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsauto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Voertuigonderdelen kunnen groot en zwaar zijn. Er wordt gewerkt met diverse takelsystemen. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten. Er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen, waarvoor specifieke gebruiksvoorschriften gelden.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Eerste Bedrijfsautotechnicus komt voor binnen vestigingen en is gericht op het stellen van diagnoses en het voorbereiden van veelal complexe reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsauto’s. De eerste Bedrijfsautotechnicus voert APK-keuringen uit en geeft advies of (extra) technische uitleg aan de klant en eventueel aan collega’s, stelt in opdracht veelal complexe diagnoses, en voert op basis van fabrieksinformatie, controles, onderhoud-, reparatie-, demontage- en vervanging- en kalibratiewerkzaamheden uit en indien gecertificeerd voert functionaris werkzaamheden uit aan tachografen. Actualiseert software en controleert nadien de werking van de hardware. De Bedrijfsautotechnicus draagt bij aan de netheid en ordelijkheid van de werkplaats en begeleidt eventueel enkele (leerling)monteurs. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Eerste Bedrijfsautomonteur of Eerste Monteur Bedrijfswagens zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken (naast onderhoud en reparatie) op het gebied van technische diagnostiek hoofdzakelijk gericht zijn op de standaard technische diagnostiek en niet (of zeer beperkt) op nog niet eerder ervaren technische problemen.E
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.F
ZwaarderAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.