Assistent Bedrijfsautotechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Bedrijfswagens
Referentiefunctie
Assistent Bedrijfsautotechnicus
Inschaling
B
Bijbehorende functiecontext
B-C

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats, Teamleider of in kleinere bedrijven de ondernemer.

Doel van de functie
Verrichten van assisterende werkzaamheden bij reparaties en bij onderhoud aan bedrijfsauto’s.

Typering van de activiteiten
A. Assisterende werkzaamheden uitvoeren bij onderhoud

 1. Ontvangt van zijn leidinggevende of de receptie de werkorder, hierin staan opgenomen de onderhoudswerkzaamheden aan de bedrijfsauto en indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Ontvangt op basis van de fabrieksinformatie instructie en begeleiding over de uit te voeren werkzaamheden.
 3. Voert assisterende werkzaamheden uit bij het standaard onderhoud, voert standaard controles uit en de standaard werkzaamheden op basis van de fabrieksinformatie en de checklist.
 4. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 5. Controleert de uitgevoerde assisterende werkzaamheden en stemt dit af met de Manager Werkplaats.
 6. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Assisterende werkzaamheden uitvoeren bij reparatie

 1. Ontvangt de werkorder, hierop staan de reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant aangeeft, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Ontvangt op basis van de fabrieksinformatie instructie en begeleiding over de uit te voeren werkzaamheden.
 3. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren en stemt dit af met de Manager Werkplaats.
 4. Verricht assisterende werkzaamheden bij reparatie en/of eenvoudig uit te voeren vervangingen van één of meerdere onderdelen.
 5. Stelt bij onverwachte gebreken/kosten de Manager Werkplaats op de hoogte.

Complexiteit
De functie is gericht op het uitvoeren van assisterende werkzaamheden bij reparaties en onderhoudsbeurten aan bedrijfsauto’s. De handelingen worden uitgevoerd volgens de technische fabrieksinformatie, met vaste procedures en met behulp van checklists. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van normtijd en omvang aangegeven. Schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij een aantal van de werkzaamheden vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang omdat het vaak gaat om specialistische voertuigen die dan door klanten niet kunnen worden gebruikt.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-TLB aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
De werktijd wordt op basis van de werkorder en op basis van sturing door de leidinggevende ingedeeld. Volgt tijdens deze werkzaamheden de fabrieksinformatie, instructies van de leidinggevende en eventuele aanvullende handleidingen en/of voorschriften. Kan de leidinggevende raadplegen in alle voorkomende situaties. Het direct toezicht vindt plaats door de leidinggevende die de uitgevoerde werkzaamheden controleert. De functionaris stemt de kwaliteit en voortgang van het eigen werk af met de leidinggevende.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn gericht op een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies, inefficiëntie en extra kosten. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, de controle door de leidinggevende en het systematisch volgen van fabrieksinformatie en controlelijsten.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsauto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Voertuigonderdelen kunnen groot en zwaar zijn. Er wordt gewerkt met diverse takelsystemen. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Assistent bedrijfsautotechnicus komt voor binnen vestigingen en is gericht op het verrichtten van assisterende werkzaamheden bij reparaties en onderhoud aan bedrijfsauto’s. De Assistent Bedrijfsautotechnicus voert op basis van fabrieksinformatie, standaard controles uit, assisterende werkzaamheden bij het basisonderhoud en standaard reparatiewerkzaamheden. De Assistent Bedrijfsautotechnicus draagt bij aan de netheid en ordelijkheid van de werkplaats. Alternatieve functienamen kunnen bijvoorbeeld (Aankomend) Bedrijfsautomonteur, Leerling Monteur of Garagehulp zijn.

Toepassingsregels

LichterDe referentiefunctie beschrijft het laagste niveau voor deze functiefamilie.
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.B
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie sterk routinematige taken in het basisonderhoud en bij standaardreparatie, op basis van een duidelijk omschreven instructie, relatief zelfstandig uitvoert.C