Autoschadetechnicus

Functiefamilie
Schadeherstel Carrosserie
Referentiefunctie
Autoschadetechnicus
Inschaling
D
Bijbehorende functiecontext
C-D-E

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Voorbereiden en uitvoeren van het herstellen en vernieuwen van carrosserie en chassisonderdelen. Uitvoeren van montage- en demontage werkzaamheden en het gereed voor aflevering maken.

Typering van de activiteiten
A. Voorbereiden, uitvoeren van en rapporteren over herstel van carrosserieschade

 1. Ontvangt de werkorder, met daarop de uit te voeren herstelwerkzaamheden en indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd.
 2. Voert afhankelijk van de opdracht een visuele inspectie uit.
 3. Verzamelt de informatie die benodigd is, zorgt voor de beschikbaarheid van gereedschap, (vervangings)materialen, (hulp)middelen en de onderdelen gericht op schadeherstel.
 4. Herstelt en vernieuwt carrosserie- en chassisonderdelen op basis van de reparatieopdracht.
 5. Geeft uitvoering aan plaatwerken van carrosseriedelen en het richten van het chassis met meet- en regelsystemen.
 6. Zorgt bij kleine lakschade voor het spuitklaar maken van auto’s, het ontvetten, afplakken en het mengen van de juiste kleur.
 7. Brengt de lak aan op de juiste wijze en op basis van de juiste methode en technieken.
 8. Meldt aan de Manager Werkplaats bij gebreken of afwijkende situaties.
 9. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
 10. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 11. Meldt het voertuig gereed bij de Manager Werkplaats of Receptionist.
 12. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Voorbereiden, uitvoeren van en rapporteren over herstel van voertuigsystemen

 1. Ontvangt de werkorder met daarop de uit te voeren reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant heeft aangegeven.
 2. Voert een visuele inspectie uit afhankelijk van de reparatie/vervanging.
 3. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings)materialen, de onderdelen en de (hulp)middelen.
 5. Controleert de voertuigsystemen.
 6. Voert herstelwerkzaamheden uit aan voertuigsystemen en regelt de voertuigsystemen in.
 7. Verricht in- en uitbouwwerk.
 8. Stelt bij onverwachte gebreken/kosten de Manager Werkplaats op de hoogte.
 9. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 10. Geeft de ingevulde werkorder af bij de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt het voertuig gereed.

Complexiteit
De functie is gericht op het op de juiste wijze uitvoeren van schadeherstelwerkzaamheden op basis van de werkorder. De handelingen worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder. Daarbij is een indicatie van tijd en omvang aangegeven. Het betreft veelal routinematige taken. Incidenteel kan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. De Autoschadetechnicus schakelt regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van de werkorder en in overleg met de leidinggevende de eigen werktijd in. Bepaalt op basis van de ontvangen werkorder de beste aanpak voor de schadeherstelwerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de handleiding(en), de schadeherstelchecklist, de montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf. De te maken keuzen betreffen de voortgang en kwaliteit van het eigen werk. De voorkomende problemen zijn vaktechnisch van aard en kunnen met ruime praktische werkervaring worden opgelost. Het toezicht vindt plaats door de leidinggevende, die zo nodig de uitgevoerde werkzaamheden controleert. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft eventueel zelf contact met klanten, gericht op afstemming over de werkzaamheden of het toelichten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, enige financiële schade en omzetverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de schadeherstelwerkzaamheden aan auto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Autoschadetechnicus (ook wel Schadehersteller genoemd) komt voor bij vestigingen en werkplaatsen voor alle typen autoschadeherstel. De Autoschadetechnicus verricht zelfstandig schadeherstel- en reparatiewerkzaamheden aan carrosserie, chassis en voertuigsystemen aan bedrijfs- en personenwagens. Het eventuele klantcontact is vooral gericht op afstemming over de werkzaamheden en op de toelichting op uitgevoerde werkzaamheden.

Toepassingsregels

LichterDe Autoschadetechnicus (ook wel Schadehersteller genoemd) komt voor bij vestigingen en werkplaatsen voor alle typen autoschadeherstel. De Autoschadetechnicus verricht zelfstandig schadeherstel- en reparatiewerkzaamheden aan carrosserie, chassis en voertuigsystemen aan bedrijfs- en personenwagens. Het eventuele klantcontact is vooral gericht op afstemming over de werkzaamheden en op de toelichting op uitgevoerde werkzaamheden. C
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.D
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie ook gericht is op het uitvoeren van standaard technische diagnostiek en complexere schades.E