Eerste Autoschadetechnicus

Functiefamilie
Schadeherstel Carrosserie
Referentiefunctie
Eerste Autoschadetechnicus
Inschaling
F
Bijbehorende functiecontext
E-F

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Voorbereiden en uitvoeren van veelal complexe herstel- en vernieuwingswerkzaamheden met betrekking tot carrosserie en chassisonderdelen. Voorbereiden en uitvoeren van montage- en demontage werkzaamheden en het afleveringsgereed maken van personenauto’s. Geven van advies aan de balie, of bij de receptie of geven van (extra) technische uitleg aan de klant.

Typering van de activiteiten
A. Herstellen en vernieuwen van (complexe) carrosserieschade voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de werkorder, met daarop de herstelwerkzaamheden en indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd.
 2. Voert afhankelijk van de opdracht een visuele inspectie uit.
 3. Verzamelt de informatie die benodigd is, zorgt voor de beschikbaarheid van gereedschap, (vervangings)materialen, (hulp)middelen en de onderdelen gericht op schadeherstel.
 4. Herstelt en vernieuwt carrosserie-onderdelen en chassisdelen op basis van de reparatieopdracht.
 5. Geeft uitvoering aan plaatwerken van carrosseriedelen en het richten van het chassis met meet- en regelsystemen.
 6. Zorgt voor het spuitklaar maken van auto’s, het ontvetten, afplakken en het mengen van de juiste kleur.
 7. Brengt de lak aan op de juiste wijze en op basis van de juiste methode en technieken.
 8. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 9. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
 10. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 11. Meldt het voertuig gereed bij de Manager Werkplaats of Receptionist.
 12. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest)materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Herstellen en vernieuwen van (complexe) voertuigsystemen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de werkorder, met daarop de reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant aangeeft.
 2. Voert een visuele inspectie uit, afhankelijk van de reparatie/vervanging.
 3. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings)materialen, de onderdelen en de (hulp)middelen.
 5. Controleert de voertuigsystemen.
 6. Voert herstelwerkzaamheden uit aan voertuigsystemen.
 7. Kalibreert (ADAS) voertuigsystemen.
 8. Verricht in- en uitbouwwerk.
 9. Stelt bij onverwachte gebreken/kosten de Manager Werkplaats op de hoogte.
 10. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 11. Geeft de ingevulde werkorder af bij de Manager Werkplaats of Receptionist en meldt de bedrijfsauto gereed.

C. Stellen van (complexe) schadeherstel diagnoses

 1. Ontvangt de opdracht om een (complexe) schadehersteldiagnose te stellen aan een personenauto.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de diagnose te stellen.
 3. Kiest de gereedschappen en de benodigde (hulp)middelen.
 4. Stelt op basis van de verzamelde informatie vast welke aanpak past.
 5. Controleert of alle stappen die onderdeel uitmaken van het diagnoseproces schadeherstel zijn gevolgd.
 6. Stelt het schadeherstelrapport op.
 7. Ondersteunt eventueel collega’s en denkt mee met probleemstelling en oplossing.

Complexiteit
De functie is gericht op het voorbereiden en uitvoeren van veelal complexe herstel- en vernieuwingswerkzaamheden met betrekking tot carrosserie en chassisonderdelen. Voorbereiden en uitvoeren van montage- en demontagewerkzaamheden en het afleveringsgereed maken van voertuigen. De variërende taken worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder. Daarbij is een indicatie van tijd en omvang aangegeven. Er kan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden en nog niet eerder ervaren problemen. De Eerste Autoschadetechnicus schakelt zeer regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van werkorders de eigen werktijd in. Bepaalt op basis van de eigen diagnose en de ontvangen werkorder de beste aanpak voor de (complexe) schadeherstelwerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden voor zover mogelijk de handleiding en de voorschriften van het bedrijf. De te maken keuzen betreffen de voortgang en de kwaliteit van het eigen werk en het oplossen van vaktechnische problemen waarbij regelmatig vakinhoudelijke zaken beoordeeld en afgewogen moeten worden. Het toezicht is niet intensief. Overlegt bij problemen waarvoor zelf geen oplossing kan worden gevonden met de leidinggevende.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden. Assisteert eventueel collega’s bij technisch complexe vraagstukken.

Afbreukrisico
Heeft nu en dan contact met de klant ten behoeve van afstemming over de uit te voeren werkzaamheden/de exacte wensen van de klant, of als de klant een technische uitleg verlangt. Heeft soms contact met de importeur over garantiegevallen. Deze externe contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling, afstemming en op het tevredenstellen van de klant.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot verkeerde diagnoses of inspecties, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de schadeherstelwerkzaamheden aan personenauto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Eerste Autoschadetechnicus (ook wel Eerste Schadehersteller genoemd) komt voor bij vestigingen en werkplaatsen voor alle typen autoschadeherstel. De Eerste Autoschadetechnicus verricht zelfstandig (complexe) schadeherstel- en reparatiewerkzaamheden aan carrosserie, chassis en voertuigsystemen aan bedrijfs- en personenwagens. Het klantcontact is vooral gericht op afstemming over de werkzaamheden en op de toelichting op uitgevoerde werkzaamheden.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken (naast schadeherstel en reparatie) op het gebied van technische diagnostiek hoofdzakelijk gericht zijn op de standaard technische diagnostiek en niet (of zeer beperkt) op nog niet eerder ervaren schadetechnische problemen.E
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.F
ZwaarderDe referentiefunctie beschrijft de zwaarste variant.