Manager ICT

Functiefamilie
ICT (Ontwikkeling)
Referentiefunctie
Manager ICT
Inschaling
I
Bijbehorende functiecontext
H-I-J

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Directeur. Geeft leiding aan de afdeling ICT (bestaande uit circa 3 personen).

Doel van de functie
Afstemmen met, informeren en adviseren van directie en afdelingsmanagement over het te voeren en te implementeren ICT-beleid gericht op het voldoen aan de informatiebehoeften van de organisatie en op het zo goed mogelijk laten functioneren van de ICT-systemen.

Typering van de activiteiten
A. Ontwikkeling van het te voeren ICT-beleid

 1. Verricht onderzoek naar de gewenste informatievoorziening (inclusief management- en sturingsinformatie) en naar het feitelijk functioneren van en gewenste verbeteringen in de ICT-systemen van de organisatie.
 2. Neemt deel aan verschillende afdeling overschrijdende werkgroepen en projecten om me-de aan het ICT-beleid vorm te geven.
 3. Vertaalt organisatiedoelstellingen naar ICT-doelstellingen.
 4. Analyseert diverse meetresultaten en overeengekomen KPI’s (uit ICT-systemen) en voedt hiermee het ICT-beleid.
 5. Adviseert de directie en het management ten aanzien van het ICT-beleid van de organisatie.
 6. Formuleert doelstellingen op de korte en lange termijn voor de eigen afdeling.
 7. Bewaakt de consistentie van het ICT-beleid in relatie tot de regelmatig door management, directie en belangrijke gebruikers ingediende verzoeken tot aanpassing.
 8. Ontwikkelt de (doorgroei)scenario’s, stelt in samenwerking met de directie en management het (strategisch) ICT-plan op.

B. Advies en uitvoering

 1. Draagt zorg voor het uitvoeren en bijsturen van het ICT-beleid.
 2. Levert managementrapportages aan voorzien van analyses. Adviseert het management op welke wijze door ICT nog beter voldaan kan worden aan hun informatiebehoeften.
 3. Initieert aanpassingen in ICT-systemen, procedures/rapportages e.d. om deze te verbete-ren.
 4. Draagt zorg voor de begeleiding van het management en de gebruikersorganisatie om met de wijzigingen en verbeteringen in systemen en toepassingen om te gaan.
 5. Adviseert over en draagt zorgt voor leveranciers-/partnermanagement, derde partijen en service contracten.
 6. Draagt zorg voor de security van systemen en informatie op basis van risico-inventarisaties.
 7. Adviseert de directie met betrekking tot verbeteringen van de ICT-systemen qua architec-tuur, infrastructuur en de totale configuratie in hard- en software; werkt voorstellen uit.

C. Leidinggeven en projectmanagement

 1. Plant aan de hand van organisatiedoelstellingen en het (strategisch) ICT-plan de uit te voe-ren werkzaamheden. Bewaakt het ICT- en afdelingsbudget.
 2. Organiseert de functies, hulpmiddelen, systemen, procedures en processen binnen de af-deling zodanig dat de doelstellingen en de planning gehaald kunnen worden.
 3. Bemenst de functies en is verantwoordelijk voor de formatie en begeleiding van de afde-ling.
 4. Ziet toe op de uitvoering (kwalitatief) en de voortgang (kwantitatief) van de werkzaamheden en afdelingsprocessen en stuurt zo nodig bij.
 5. Initieert en voert ICT-projecten op organisatieniveau uit.
 6. Treedt op als projectleider en draagt zorg voor de planning en budgetbewaking.

Complexiteit
De functie is gericht op het bijdragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van het ICT-beleid om goed func-tionerende ICT-systemen te realiseren die voorzien in de informatiebehoeften en tevens de gewenste ondersteuning bieden aan de (administratieve) werkprocessen van de organisatie. De functie bevat ele-menten van advisering, beleidsontwikkeling en leidinggeven aan (verbeter)trajecten in systeemontwikke-ling en systeembeheer. De functionaris treedt daarbij zelf regelmatig op als projectleider. De Manager ICT schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de diverse deelactiviteiten. Accuratesse is ver-eist bij het adviseren van management en directie rondom de ontwikkeling en de uitvoering van het ICT-beleid. Tijddwang kan voorkomen als gevolg van het afhandelen van spoed eisende opdrachten en het werken met deadlines.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO, aangevuld met cursussen en/of trai-ningen met een gemiddelde studielast van 2,0 jaar. Dient bij te blijven op het vakgebied.

Zelfstandigheid
De Manager ICT deelt de eigen werktijd in rondom zelf gemaakte (project)afspraken, vaste vergader-momenten en zich aandienende zaken; bepaalt hieromtrent zelf de urgentie en prioriteiten. De vormge-ving en aanpak van de werkzaamheden worden ingekaderd door het zelf mee vormgegeven ICT-beleid, door de feitelijke in de organisatie aanwezige hard- en software en door de gebruikerseisen en -wensen. Analytisch en beleidsmatig inzicht, diepgaande automatiseringskennis en goede communicatieve vaar-digheden zijn vereist om in gesprekken met management en directie hun precieze wensen te achterhalen en deze te vertalen naar ICT-oplossingen. Toezicht is vrijwel geheel indirect en vindt plaats via afstem-ming met de directie. De te maken keuzen hebben betrekking op ontwikkeling en uitvoering van ICT-beleid, de voortgang en kwaliteit van de ICT-afdeling en de voortgang en continuïteit van de ICT-processen. Heeft een adviserende rol richting management en directie.

Heeft intern contact met directie, management en leidinggevenden gericht op advies en controle op het vastgestelde beleid en de implementatie ervan. Deze contacten zijn van groot belang voor het goed laten functioneren van en de continuïteit in de ICT-processen.

Geeft leiding aan de afdeling ICT (bestaande uit circa 3 personen).

Afbreukrisico
Heeft met enige regelmaat extern contact met adviseurs, leveranciers en samenwerkingspartners gericht op het inwinnen van informatie, afstemmen over relevante ICT-ontwikkelingen en interessante toepas-singen of toetsing van het ICT-beleid. Deze contacten zijn van groot belang voor het realiseren van goed werkende ICT-systemen en -processen die aan de organisatie de gewenste ondersteuning bieden.

Fouten en/of onzorgvuldigheden in de uitvoering van het ICT-beleid, de inrichting van de ICT-systemen en het leidinggeven aan de ICT-afdeling kunnen leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen, onvoldoende controle en beheersing van ICT organisatie, met financiële schades en imagoschade tot gevolg. De kans op tijdig ontdekken en herstellen berust vooral op zelfcontrole, controle door directie en MT of worden door anderen gesignaleerd.

Geheimhouding is vereist ten aanzien van financiële bedrijfsgegevens, ICT-systemen, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Fysieke aspecten
Werkt onder kantooromstandigheden met enige regelmaat tijd achter een beeldscherm.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Manager ICT komt voor in hoofdkantoren en regiokantoren. De Manager ICT informeert en adviseert de directie en het management over beheerstechnische ICT-aangelegenheden, ook voor de lange termijn. Geeft leiding aan de afdeling ICT. Beleid en advies dat door de functionaris mede wordt bepaald, is gericht op (optimalisatie van) het gehele ICT-proces, de architectuur en/of realisatie van systemen ten behoeve van informatiebehoeften binnen de organisatie en het bieden van passende en functionele ICT-oplossingen. Een voorbeeld van een alternatieve functietitel is Hoofd Automatisering.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de functionaris verantwoordelijk is voor onderdelen van het ICT-beleid en/of deelsystemen, of als de functionaris zich meer richt op efficiëntie en beheerstaken van het al bestaande ICT-proces en minder op de lange termijn ontwikkeling.H
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.I
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de functionaris verantwoordelijk is voor het gehele informatiemanagement en de infrastructuur, waarbij ook duidelijk bedrijfskundige en bedrijfseconomische aspecten een rol kunnen spelen (bijvoorbeeld vraagstukken over investeringen, selectie en aankoop van systemen).J