Eerste Autotechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Personenwagens
Referentiefunctie
Eerste Autotechnicus
Inschaling
F
Bijbehorende functiecontext
E-F

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Voorbereiden en conform veiligheidsvoorschrift uitvoeren van (veelal complexe) reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan personenauto’s en diagnosticeren van storingen hieraan, verrichten van APK keuringen en hierover rapporteren. Geven van advies aan de balie, of bij de receptie of geven van (extra) technische uitleg aan de klant en het technisch ondersteunen van collega’s.

Typering van de activiteiten
A. (Complexe) onderhoudswerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt van zijn leidinggevende of de receptie de werkorder, hierin staan opgenomen de te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de personenauto, indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Verzamelt aanvullende de informatie, voor zover nodig is.
 3. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 4. Verricht eventueel metingen ten behoeve van kalibratie van ADAS systemen.
 5. Voert het (complexe) onderhoud uit, voert controles uit en de werkzaamheden die nodig zijn, op basis van de checklist.
 6. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 7. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 9. Geeft advies over uit te voeren onderhoud bij een volgende onderhoudsbeurt.
 10. Houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met kosten en efficiëntie.

B. (Complexe) reparatiewerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de werkorder bij de personenauto, hierop staan de (complexe) reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant aangeeft, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 3. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings) materialen, de onderdelen en de (hulp) middelen.
 4. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 5. Voert de reparatiewerkzaamheden uit.
 6. Programmeert systemen of update van de software met als resultaat dat de storing of het gebrek is verholpen.
 7. Controleert de adequate aansturing van hardware door de software, in het bijzonder bij nieuw aangebrachte onderdelen.
 8. Voert benodigde handelingen uit als garantiebepalingen van de importeur of de leverancier van toepassing zijn.
 9. Verricht eventueel metingen ten behoeve van kalibratie van ADAS systemen.
 10. Signaleert complicaties en/of gebreken, registreert deze en meldt de bevindingen bij de leidinggevende.
 11. Repareert na toestemming van de leidinggevende de (extra) gebreken en test de functies van de auto.
 12. Controleert of de klachten zijn opgelost, maakt zo nodig een proefrit.
 13. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd, met toevoeging van opmerkingen indien relevant.
 14. Begeleidt collega’s en denkt mee met probleemstelling en oplossing.

C. Stellen van (complexe) diagnoses

 1. Ontvangt de opdracht om een (complexe) diagnose te stellen aan een personenauto.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de diagnose te stellen.
 3. Kiest de gereedschappen en de benodigde (hulp) middelen.
 4. Neemt de vereiste maatregelen om veilig aan het voertuig te werken, in het bijzonder bij hoog voltage voertuigen.
 5. Onderzoekt de oorzaak van de storing.
 6. Stelt op basis van de verzamelde informatie de oorzaak van de storing vast, maakt daarbij gebruik van testapparatuur en technische fabrieksinformatie, bedenkt wat de oplossing is en bepaalt hoe de storing verholpen moet worden.
 7. Maakt berekeningen van (complexe) diagnoses, weerstanden en spanning.
 8. Controleert of alle stappen die onderdeel uitmaken van het diagnoseproces zijn gevolgd.
 9. Noteert op de werkorder de bestede tijd, gebruikte materialen en hulpmiddelen, noteert de opmerkingen.
 10. Stelt het advies op voor (eventuele) vervolgwerkzaamheden, stelt de inschatting op van aard en de duur van de werkzaamheden.
 11. Begeleidt collega’s en denkt mee met probleemstelling en oplossing.

D. Verrichten van APK-keuringen

 1. Ontvangt de opdracht om een APK-keuring op een personenauto te verrichten.
 2. Voert al naar gelang het type auto de voorgeschreven keuring uit en noteert bevindingen op het keuringsrapport.
 3. Informeert indien nodig de klant over (de kosten voor) de maatregelen die genomen moeten worden om de personenauto door de keuring heen te krijgen.
 4. Laat na toestemming van de klant de mankementen opheffen en beoordeelt of de uitgevoerde vervangingen en reparaties vallen binnen de APK-normen.
 5. Stelt het definitieve keuringsrapport op en meldt de gekeurde personenauto aan bij de RDW.

Complexiteit
De functie is gericht op het diagnosticeren en inspecteren van personenauto’s om op de juiste en veilige wijze (complexe) reparaties en APK-keuringen uit te kunnen voeren en (complexe) onderhoudsbeurten te geven. De handelingen worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van tijd en omvang aangegeven. Er kan sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Houdt rekening met kostenbeheersing en efficiëntie. De Eerste Autotechnicus schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar. Beschikt over een NEN 9140 aanwijzing als voldoende onderricht persoon voor alle soorten aandrijving. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied. Beheerst de Engelse en/of Duitse taal in woord en geschrift.

Zelfstandigheid
Houdt bij de indeling van de eigen werktijd rekening met afgegeven kaders vanuit de technische receptie, met normtijden en vaste werkprocedures en het overige werkaanbod. Bepaalt op basis van de fabrieksinformatie en de eigen diagnose of de ontvangen werkorder de beste aanpak voor de (complexe) reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de fabrieksinformatie en –voorschriften, de veiligheidsinstructies en voor zover mogelijk de reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist, de APK-normen en de montage-instructies. Voor het oplossen van (complexe) storingen aan alle voorkomende personenauto’s zijn inzicht, initiatief, inventiviteit en brede werkervaring nodig. Kan in geval van zeer complexe storingen eventueel de Manager Werkplaats raadplegen, of vraagt via remote assistance om technische ondersteuning van de fabrikant. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft nu en dan contact met de klant in geval er onduidelijkheden bestaan over de uit te voeren werkzaamheden/de precieze wensen van de klant, of als de klant een technische uitleg verlangt, of in het kader van APK-keuringen. Heeft contacten met de fabrikant, gericht op diensten en advies op afstand. Heeft soms contact met de importeur over garantiegevallen. Deze externe contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en op het tevredenstellen van de klant.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot fatale ongevallen, verkeerde diagnoses of inspecties, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk groot door het systematisch volgen van procedures en controlelijsten, testen van gereedschappen, het toetsen van de werkzaamheden aan de fabrieksinformatie, algemene zelfcontrole en steekproefsgewijze controles door de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan personenauto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten. Er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen, waarvoor specifieke gebruiksvoorschriften gelden.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Eerste Autotechnicus komt voor op vestigingen en is gericht op het stellen van (veelal complexe) diagnoses, het voeren van controles en het uitvoeren van (complexe) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan personenauto’s. De Eerste Autotechnicus ondersteunt daarbij technisch andere collega’s. De functionaris verricht APK-keuringen en eventueel metingen voor kalibratie van ADAS-systemen, programmeert en actualiseert software waar nodig en adviseert en informeert de klant. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Eerste Monteur of Technisch Specialist zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken (naast onderhoud en reparatie) op het gebied van technische diagnostiek hoofdzakelijk gericht zijn op de standaard technische diagnostiek en niet (of zeer beperkt) op nog niet eerder ervaren technische problemen.
NB: zie referentiefunctie BMT-21-77 Autotechnicus
E
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.F
ZwaarderBinnen de functiefamilie is er geen zwaardere variant dan beschreven binnen functiegroep F.