Autotechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Personenwagens
Referentiefunctie
Autotechnicus
Inschaling
E
Bijbehorende functiecontext
D-E-F

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Voorbereiden en uitvoeren van de meest voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden, stellen van (complexere) diagnoses aan personenauto’s, verrichten van APK keuringen en hierover rapporteren.

Typering van de activiteiten
A. Onderhoudswerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt van zijn leidinggevende of de receptie de werkorder, hierin staan opgenomen de te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de personenauto, indien relevant de klachten en of gebreken die de klant heeft benoemd, technische fabrieksinformatie, de benodigde materialen, gereedschappen, onderdelen, de technische instructie, een checklist/quick scan en normtijden voor de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die benodigd is.
 3. Voert het onderhoud uit, voert updates en controles uit en de standaard werkzaamheden die nodig zijn, op basis van de checklist en de fabrieksinformatie.
 4. Meldt gebreken of afwijkende situaties aan de Manager Werkplaats.
 5. Controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Noteert op de werkorder de verrichte werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en materialen, de tijdsbesteding en eventueel opmerkingen die relevant zijn.
 7. Houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met kosten en efficiëntie.
 8. Ruimt de werkplek op, ruimt de (rest) materialen op en maakt het gereedschap schoon voor gebruik.

B. Reparatiewerkzaamheden voorbereiden, uitvoeren en rapporteren

 1. Ontvangt de werkorder bij de personenauto, hierop staan de reparatiewerkzaamheden, de gebreken en de klachten die de klant aangeeft.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 3. Zorgt voor de juiste gereedschappen, de (vervangings)materialen, de onderdelen en de (hulp) middelen.
 4. Voert de reparatiewerkzaamheden uit en houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met kosten en efficiëntie
 5. Programmeert systemen of update de software met als resultaat dat de storing of het gebrek is verholpen.
 6. Controleert de adequate aansturing van hardware door de software, in het bijzonder bij nieuw aangebrachte onderdelen.
 7. Voert benodigde handelingen uit als garantiebepalingen van de importeur of de leverancier van toepassing zijn.
 8. Signaleert complicaties en/of gebreken, registreert deze en meldt de bevindingen bij de leidinggevende.
 9. Repareert na toestemming van de leidinggevende de (extra) gebreken en test de functies van de auto.
 10. Controleert of de klachten zijn opgelost, maakt zo nodig een proefrit.
 11. Controleert en registreert de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen, onderdelen en de bestede tijd, met toevoeging van opmerkingen indien relevant.

C. Stellen van diagnoses

 1. Ontvangt de opdracht om een diagnose te stellen aan een personenauto.
 2. Verzamelt de aanvullende informatie die nodig is om de diagnose te stellen.
 3. Kiest de gereedschappen en de benodigde (hulp) middelen.
 4. Onderzoekt de oorzaak van de storing.
 5. Stelt op basis van de verzamelde informatie de oorzaak van de storing vast, maakt gebruik van testapparatuur en fabrieksinformatie, bedenkt wat de oplossing is en bepaalt hoe de storing verholpen moet worden.
 6. Controleert of alle stappen die onderdeel uitmaken van het diagnoseproces zijn gevolgd.
 7. Noteert op de werkorder de bestede tijd, gebruikte materialen en hulpmiddelen, noteert de opmerkingen.
 8. Stelt het advies op voor (eventuele) vervolgwerkzaamheden, stelt de inschatting op van aard en de duur van de werkzaamheden.

D. Verrichten van APK-keuringen

 1. Ontvangt de opdracht om een APK-keuring op een personenauto te verrichten.
 2. Voert al naar gelang het type auto de voorgeschreven keuring uit en noteert bevindingen op het keuringsrapport.
 3. Informeert indien nodig de klant over (de kosten voor) de maatregelen die genomen moeten worden om de personenauto door de keuring heen te krijgen.
 4. Laat na toestemming van de klant de mankementen opheffen en beoordeelt of de uitgevoerde vervangingen en reparaties vallen binnen de APK-normen.
 5. Stelt het definitieve keuringsrapport op en meldt de gekeurde personenauto aan bij de RDW.

Complexiteit
De functie is gericht op het diagnosticeren en inspecteren van personenauto’s om op de juiste wijze reparaties en APK-keuringen uit te kunnen voeren en onderhoudsbeurten te geven. De handelingen worden uitgevoerd volgens een vaste procedure en met behulp van fabrieksinformatie en een checklist. De werkzaamheden zijn opgenomen in de werkorder, daarbij is een indicatie van (norm)tijd en omvang aangegeven. Gaat in geval van onvoorziene omstandigheden, indien nodig, te raden bij de Manager Werkplaats of bij de Eerste Autotechnicus. De Autotechnicus schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij het merendeel van de werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar. Dient bij te blijven op het eigen vakgebied.

Zelfstandigheid
Deelt aan de hand van het werkaanbod -en eventueel in overleg met de leidinggevende de eigen werktijd in. Bepaalt op basis van de fabrieksinformatie en de ontvangen werkorder de beste aanpak voor de reparatie-, montage-, keurings- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de fabrieksinformatie met bijbehorende reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist, de APK-normen, de montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf. Voor het oplossen van storingen aan alle voorkomende personenauto’s zijn inzicht, initiatief, inventiviteit en brede werkervaring nodig. Kan in geval van zeer complexe storingen de Eerste Autotechnicus, de leidinggevende of remote service van de fabrikant raadplegen. Het toezicht is overwegend indirect en niet intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende, collega's en andere afdelingen. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft regelmatig contact met de klant in geval er onduidelijkheden bestaan over de uit te voeren werkzaamheden/de precieze wensen van de klant of als de klant een technische uitleg verlangt, of in het kader van APK-keuringen. Heeft soms contact met de importeur over garantiegevallen. Deze externe contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en op het tevredenstellen van de klant.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot verkeerde diagnoses of inspecties, verlies van het recht op het uitvoeren van APK-keuringen, tijdverlies, ontevreden klanten, gevaarlijke situaties, financiële schade, omzetverlies en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en steekproefsgewijze controles door de Eerste Autotechnicus of de leidinggevende.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan personen- auto’s wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Autotechnicus komt voor op vestigingen en is gericht op het stellen van diagnoses, het voeren van controles en het uitvoeren van meest voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan personenauto’s. De Autotechnicus voert onderhoud en controles uit aan de hand van controlelijsten, testapparatuur en fabrieksinformatie, actualiseert software waar nodig en verricht Apk-keuringen, stelt het definitieve keuringsrapport op en meldt gekeurde personenauto’s af. Stelt adviezen op voor (eventuele) vervolg- en herstelwerkzaamheden. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Automonteur of Technisch Specialist zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de taken van de functie voornamelijk gericht zijn op onderhoud en reparatie, maar APK-keuringen niet door de functionaris worden uitgevoerd.D
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.E
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de functionaris bij de taken op het gebied van technische diagnostiek ook de nog niet eerder ervaren complexe technische problemen oplost en eventueel de collega’s technisch inhoudelijk ondersteunt.
NB: zie referentiefunctie BMT-21-08 Eerste Autotechnicus
F